Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές Προϊόντων Λόγω Λάθους Παράδοσης:

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης δύναται να επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σ’ εμάς, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν εμάς, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής, τα οποία συνόδευαν το προϊόν, καθώς και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτού στον πελάτη.
Επιστροφή Ελαττωματικού Προϊόντος

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες, ο πελάτης οφείλει άμεσα και πάντως όχι μετά την παρέλευση και της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το φυσικό μας κατάστημα (τηλ +30 2741029776) και να μας ενημερώσει.

Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με παράδοση στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας στην Κόρινθο (επί της οδού Κολιάτσου αρ. 48) είτε μέσω της εταιρείας courier που χρησιμοποιεί η επιχείρηση χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Η επιστροφή προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη ταμειακής μηχανής) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε μετά την παράδοση δεν απαιτείται πλήρης η συσκευασία του προϊόντος. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε χρήση του προϊόντος από τον πελάτη, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, άλλως, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, η συναλλαγή θεωρείται ακυρωθείσα και θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται στον εύλογο χρόνο που θα απαιτηθεί για την διευθέτηση του σχετικού θέματος, με τη χρήση του ίδιου μέσου πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό μεταξύ πελάτη και επιχείρησης). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρησή μας ενημερώσει την Τράπεζα του πελάτη ή την πλατφόρμα PayPal περί της ακύρωσης της συναλλαγής, δεν φέρει (επιχείρηση) οποιαδήποτε ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. Η επιχείρησή μας βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

 

 

Επιστροφή Μη Ελαττωματικού Προϊόντος-Δικαίωμα Αναιτιολόγητης Υπαναχώρησης από τον πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας της παράδοσης των προϊόντων. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α/ Ο πελάτης οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση, να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται πρέπει να συνοδεύεται και από το παραστατικό που εξέδωσε η επιχείρησή μας για την πώλησή του. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους επιβαρύνουν τον πελάτη. β/ Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται πάντα εγγράφως, με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου υπαναχώρησης (βρείτε εδώ το έντυπο της υπαναχώρησης), το οποίο αποστέλλεται στην επιχείρησή μας είτε μέσω συστημένου ΕΛΤΑ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλεκτρονική δ/νση: www.kivotosbookstore.gr) και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αποστείλουμε επιβεβαίωση (μέσω email) της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις λάβουμε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρησή μας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο που έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση και λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουμε προσφερθεί να συλλέξουμε τα αγαθά σε περίπτωση υπαναχώρησης, έχουμε δικαίωμα να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. γ/ Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με την χρήση του ίδιου μέσου πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό μεταξύ πελάτη και επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρησή μας ενημερώσει εμπρόθεσμα (σύμφωνα με τα ανωτέρω) την Τράπεζα του πελάτη ή την πλατφόρμα PayPal περί της ακύρωσης της συναλλαγής, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. δ/ Εξυπακούεται ότι το προϊόν που επιστρέφεται με δήλωση υπαναχώρησης του πελάτη δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Το ίδιο ισχύει κι αν το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές. ε/ Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο πελάτης παρέχει την ανέκκλητη εντολή και την συναίνεσή του η επιχείρησή μας να δικαιούται να παρακρατάει από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, καθώς και την τυχόν κατά τα άνω αποζημίωσή της.

.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σύμφωνα με τους άνω όρους, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α/ στα εποχιακά είδη, όπως Χριστουγεννιάτικα, Αποκριάτικα, Πασχαλινά ή Καλοκαιρινά, μετά την πάροδο των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, β/ στην περίπτωση της πώλησης που δεν εμπίπτει στην κατηγορία της πώλησης από απόσταση, όταν δηλαδή το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης και γ/ στην περίπτωση που το προϊόν έχει αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί μετά την παράδοσή του.